Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Time to Upgrade (Archive)

Dags att upgradera

Det kom ett omtänksamt mail idag som påminnde om att det var dags att updatera WordPress till version 2.3.3. Särskilt angeläget är det om man har en fleranvändarblog eller har forummodulen wp-forum installerad.

Själv är jag rätt noga med upgraderingar eftersom det kan påverka andra på samma webhotell. För ett år sedan ungefär blev mitt dåvarande webhotell tvunget att blockera en mängd användare som trots påpekanden inte hade upgraderat sina joomla! installationer. Fy, på sig!

Nu kan man ju inte veta om det är någon fara men detta har gjort att jag inte väntar med upgraderingar utan gör dom så snart jag kan.

Det är inte svårt

Hämta senaste versionen av WordPress och packa upp katalogen wordpress.

Logga in med din ftp-klient och gå till katalogen där du installerat WordPress. Ladda upp allt innehåll från den uppackade katalogen utom katalogen wp-content.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

I wp-content finns två underkataloger som heter themes och plugins. Ladda upp innehållet i dessa kataloger till motsvarande katalog på servern. Då skrivs inte egeninstallerade plugins och themes över.

Updatera

Ugradera databasen genom att besöka filen upgrade.php som antagligen finns på denna adress eller liknande : http://dindomän/wp-admin/upgrade.php

Klart!

Om något här var oklart finns instruktioner på engelska här


Time to upgrade

A thoughtful email arrived today reminding that it was time to update WordPress to version 2.3.3 . This is especially important if you have a multi-user blog or have the forum module wp-forum installed.

Personally, I am quite careful with upgrades because it can affect others on the same web host. About a year ago, my then web host had to block a lot of users who, despite remarks, had not upgraded their joomla! installations. Fy, on!

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Now you can not know if there is any danger but this has meant that I do not wait with upgrades but do them as soon as I can.

It's not hard

Download the latest version of WordPress and unpack the wordpress directory .

Log in with your ftp client and go to the directory where you installed WordPress. Upload all content from the unpacked directory except the wp-content directory.

In wp-content there are two subdirectories called themes and plugins. Upload the contents of these directories to the corresponding directory on the server. Then self-installed plugins and themes are not overwritten.

Update

Upgrade the database by visiting the file upgrade.php which is probably located at this address or similar: http: //yourdomain/wp-admin/upgrade.php

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Clear!

If something here was unclear, there are instructions in English here


You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

Previous Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Nice to be Mobile (Swedish Archive)

Next Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Vulnerability Discovered in WordPress 2.5 (Archive)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *