Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS

Surfa säkrare med OpenDNS

Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara en flaskhals. Det betyder att det kan ta lång tid för din leverantörs DNS att översätta namnet på webplatsen du begär till IP nummret. Den här typen av transaktioner är grunden för all trafik på nätet.

Det kan alltså löna sig att använda OpenDNS

Säkrare

OpenDNS har fått bra omdömen i datorpressen och säger själva att dom blockerar phishingsiter. Alltså webplatser som ger sig ut för att vara något annat än vad dom är. Till exempel inloggningssidor för banker. Man får själv en kontrollpanel där man kan blockera webplatser som man inte vill att ens närverk skall ha tillgång till. Om man har barn t ex, kan man filtrera bort vuxeninnehåll. Porr alltså!

Eftersom jag inte är någon vän av censur använder jag inte så’na finesser. Poängen här är att OpenDNS inte filtrerar innehållet åt oss. Bortsett från skurkarna som jag nämnde tidigare förståss, men det är en annan sak.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Fildelare och andra legitima användare

Den danske internetleverantören Tele2 har blivit beordrad av en domstol att blockera The Pirate Bay. Det är ute i hela blogosfären vid det här laget. Själv läste jag det nyss på Slashdot och Kulturbloggen.

Om man misstänker eller vet att ens Internetleverantör fitrerar innehåll på det här sättet kan man ändra inställningarna i sin anslutning. Hur man gör varierar beroende på vilket operativsystem man har. Jag kan heller inte svara för om det ens går att göra i Windows om man har ett dynamiskt IP nummer. Google is your friend! Det finns mängder med info om detta på nätet, Tommy K från i sommras t ex. Han har dessutom en bra teknisk förklaring

Gör ett besök på OpenDNS egen sida och läs själv. Där finns all information som behövs men på engelska. Det är en väldigt informativ sida. Dessutom kan användandet av OpenDNS bidra till ett säkrare, friare och snabbare Internet!


Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Surf more securely with OpenDNS

Open DNS is a free name lookup service on the Internet. They themselves say they are safer, faster and smarter than everyone else. Hmmm, I leave the technical part to others to decide, but your ISP's DNS can be a bottleneck. This means that it can take a long time for your provider's DNS to translate the name of the website you are requesting into the IP number. This type of transaction is the basis of all online traffic.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

So it may pay to use OpenDNS.

Safer

OpenDNS has received good reviews in the computer press and says themselves that they block phishing sites. That is, websites that pretend to be something other than what they are. For example, login pages for banks. You get a control panel where you can block websites that you do not want your network to have access to. If you have children, for example, you can filter out adult content. Porn then!

Since I'm not a fan of censorship, I do not use such subtleties. The point here is that OpenDNS does not filter the content for us. Apart from the villains, I mentioned earlier of course, but that's a different matter.

File sharers and other legitimate users

The Danish internet provider Tele2 has been ordered by a court to block The Pirate Bay. It's out in the whole blogosphere by now. I myself just read it on Slashdot and Kulturbloggen .

If you suspect or know that your ISP is filtering content in this way, you can change the settings in your connection. How to do this varies depending on the operating system you have. I also can not answer if it is even possible to do it in Windows if you have a dynamic IP number. Google is your friend! There is a lot of info about this online, Tommy K from this summer for example. He also has a good technical explanation

Visit OpenDNS's own page and read for yourself. There is all the information needed but in English. It is a very informative site. In addition, the use of OpenDNS can contribute to a safer, freer and faster Internet!


You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

Is the boycott required for the media industry to step up?

Är det bojkott som krävs för att mediaindustrin skall skärpa sig? Posted on 3 februari, 2009 by Jonas Anderson Idag hittade jag det här inlägget. Rosemari har varit uppe tidigt och läst. Jag hoppas att det här blir en budkavle som går vidare. Via Calandrellas blogg: Svensk Myndighetskontroll har föreslagit en bojkott av den exemplarförsäljande – därmed räknas inte teater in […]

Previous Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

Next Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

This is What FRA Wants (Swedish Archive)