Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv

Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager för hur sådan information får insamlas och överföras.

Det förhandlarna nu försöker komma överens om är 12 punkter som är centrala för ett ”bindande internationellt avtal”.

But the two sides are still at odds on several other matters, including whether European citizens should be able to sue the United States government over its handling of their personal data, the report said.

Avtalet behandlar inte bara om information som rör terrorism utan även internationell brottslighet.

Ett av kraven som hittills avvisats av USA är att en europeisk medborgare skall kunna få rättelse i en amerikansk domstol. Det skulle nämligen tvinga Bush att vända sig till kongressen.

Ytterligare ett hinder är att Irland avvisat förändringarna som skulle gjort det möjligt för EU-parlamentet att ratificera avtalet. Detta förändra tidsplanen att EU-parlamentet skulle ratificera avtalet någon gång 2009.

Varken Bush-administrationen eller EU-Kommissionen har berört dessa samtal annat än i förbigående.

Issued June 10, the statement declared that “the fight against transnational crime and terrorism requires the ability to share personal data for law enforcement,” and called for the creation of a “binding international agreement” to aid such transfers while also ensuring that citizens’ privacy is “fully” protected.

DN har tagit upp NYTs artikel och skriver bl a.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Överenskommelsen kommer att slå fast att europeiska regeringar och företag på laglig väg får dela med sig av personliga data till USA. På samma sätt får USA för europeerna uppge personliga data om enskilda individer.

David Sobel från Electronic Fronteir Foundation, en organisation som bevakar fri- och rättigheter på nätet, säger att USA skönmålar möjligheterna för EU-medborgare att få rätt om misstag begås.

Samtidigt är FRA-chefen besviken på regeringens svaga stöd och skjuter själv ner ett av de enda argumenten för som fanns för lagen, att den skulle rädda svenska soldater utomlands. SvD

Läs även andra bloggares åsikter om 


The United States and the European Union are negotiating our privacy

According to an internal report published by the New York Times , the EU has been negotiating with the United States since February 2007 on how the United States should have access to personal information such as banking transactions, surfing habits, etc., which concerns citizens of the European Union. European countries generally have much stricter inventories for how such information may be collected and transmitted.

What the negotiators are now trying to agree on are 12 points that are central to a “binding international agreement”.

But the two sides are still at odds on several other matters, including whether European citizens should be able to sue the United States government over its handling of their personal data, the report said.

The agreement deals not only with information relating to terrorism but also with international crime.

One of the demands that has so far been rejected by the United States is that a European citizen should be able to obtain redress in a US court. That would force Bush to turn to Congress.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Another obstacle is that Ireland has rejected the changes that would have allowed the European Parliament to ratify the agreement. This will change the timetable for the European Parliament to ratify the agreement sometime in 2009.

Neither the Bush administration nor the European Commission have touched on these talks other than in passing.

Issued June 10, the statement declared that “the fight against transnational crime and terrorism requires the ability to share personal data for law enforcement,” and called for the creation of a “binding international agreement” to aid such transfers while also ensuring that citizens' privacy is “fully” protected.

DN has taken up NYT's article and writes, among other things.

The agreement will stipulate that European governments and companies may legally share personal data with the United States. In the same way, the United States may provide personal data on individuals to Europeans.

David Sobel of the Electronic Fronteir Foundation , an organization that monitors freedoms and rights online, says that the United States paints the potential for EU citizens to be right if mistakes are made.

At the same time, the FRA chief is disappointed with the government's weak support and shoots himself down one of the only arguments for the law, that it would save Swedish soldiers abroad. SvD

Also read other bloggers opinions about  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 


 

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

Is the boycott required for the media industry to step up?

Är det bojkott som krävs för att mediaindustrin skall skärpa sig? Posted on 3 februari, 2009 by Jonas Anderson Idag hittade jag det här inlägget. Rosemari har varit uppe tidigt och läst. Jag hoppas att det här blir en budkavle som går vidare. Via Calandrellas blogg: Svensk Myndighetskontroll har föreslagit en bojkott av den exemplarförsäljande – därmed räknas inte teater in […]

Previous Post
Source: Wikipedia - Ellen van Bodegom, from Rotterdam, The Netherlands - https://www.flickr.com/photos/heavenuphere/268727239/
Swedish Site Archive

Blogger in the Presidential Suite

Next Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS