Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Time to Upgrade: WordPress 2.5 is Out (Archival)

Dags att uppgradera: WordPress 2.5 är ute

WordPress 2.5 har släppts i skarp version!
Naturligtvis är vi nyfikna på vad som är nytt. Här kommer en lista på de nyheter som vi tyckte var intressanta. Säkerhetsaspekten är väl det viktigaste argumentet och på det området finns det mycket som tilltalar. T ex automatiska uppdateringar och säkrare lösenord.

Läs också Doc Searles blog om varför man skall uppdatera (på engelska).

Den här listan är inte komplett och vi har inte testat någon live installation men inom kort kommer vi att uppgradera Kattkorgen och då återkommer vi med mer information.

 till WordPress.org och framför allt bloggen, för fullständig information och för att ladda ner Worpress 2.5

Kontrolpanelen är updaterad och skall vara den största uppdateringen av gränssnitet sedan 1.5

Kontrolpanelens hemsida är nu en serie widgets med många nya funktioner

Sökfunktionen omfattar både blogginlägg och sidor

Tags kan adminstreras från WordPress, inga tilläggs är längre nödvändiga

Mätare för lösenordets styrka

Automatisk nedladdning och installering av uppgraderingar.

En kontroversiell funktion som har fått en del kritik för att den skickar information om installationen. Det finns ett tillägg som stänger av den här funtionen menndet är ingenting som jag rekommenderar. Osäkra installationer drabbar alla!

Textredigeraren bygger nu på TinyMCE 3.0
Det skall betyda bättre kompatibiltet med HTML kod men det är inget som jag har haft problem med. Om jag haft det har jag inte vetat om det 🙂

Inbyggda gallerier


En stort steg framåt som faktiskt gör WordPress till en mini CMS

Saltade lösenord
Lösenord sparas som en MD5 hash i databasen. Det är lät att få fram lösenordet om man får tag i dess hash. Därför är de flesta MD5 hash beräknade med tillägg av extradata så att det blir mycket svårare att räkna ut lösenordet om databasen komprometerats. En viktig nyhet


day-to-update-wordpress-25-years-out

WordPress 2.5 has been released in sharp version!

Of course, we are curious about what is new. Here is a list of the news that we found interesting. The security aspect is probably the most important argument and there is a lot that appeals in that area. For example, automatic updates and more secure passwords.

Also read Doc Searle's blog on why to update (in English).

On this list is not complete and we have not tested any live installation, but soon we will upgrade the Cat Bin and then we will return with more information.

Go to WordPress.org and especially the blog , for complete information and to download Worpress 2.5 The

control panel is updated and should be the biggest update of the interface since 1.5 The

control panel's website is now a series of widgets with many new features The

search function includes both blog posts and pages

Tags can be administered from WordPress, no add-ons are needed anymore

Password strength meter

Automatic download and installation of upgrades.

A controversial feature that has received some criticism for sending information about the installation. There is an extension that turns off this feature but it is not something I recommend. Unsafe installations affect everyone!

The text editor is now based on TinyMCE 3.0
It should mean better compatibility with HTML code but it is not something I have had problems with. If I had it I did not know about it 🙂

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Built-in galleries

A big step forward that actually makes WordPress a mini CMS

Salted passwords

Passwords are saved as an MD5 hash in the database. It's easy to get the password if you get its hash. Therefore, most MD5 hashes are calculated with the addition of extra data so that it becomes much more difficult to calculate the password if the database has been compressed. An important news


 


You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today
Previous Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Vulnerability Discovered in WordPress 2.5 (Archive)

Next Post
Image text: "Apex Predators - A New Mobile Game in the App Store".
Blog

Apex Predators Game on Smartphone – A New Mobile Game On The App Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *