Fårflocksfenomen?

Meetings make us dumber, study shows – LiveScience – MSNBC.com

People have a harder time coming up with alternative solutions to a problem when they are part of a group, new research suggests.

Ack så sant nickar jag. Jag minns en kongress en gång där striderna var ganska hårda och en majoritetsfraktion vann en omröstning om en formulering. En delegat gick slutningen upp i talarstolen och gjorde kongressen uppmärksam på vad som just beslutats. Beslutet ändrades omedelart! Så kan det vara. Det som inte står i artikeln är att människan, som alla flockdjur, är känslig för grupprocesser. Vår överlevnd som art bygger på det. Om individen isoleras från gruppen riskerar hon att gå under. På samma sätt kan en individs vägran att underordna sig hota gruppen med katastrof som följd. Detta har hjälpt oss överleva genom årtusenden och är i grund och botten en ganska sund instinkt. Möten är ofta ett sätt att styra individen och en allt för kontrollerad och rädd individ är ju inte särskilt kreativ! För att en grupp skall kunna dra nytta av individens fulla potential krävs trygghet, frihet och en känsla av samhörighet. Lägg till gemensamma mål som alla förstår så börjar det likna ett sammanhang där individen kan växa och utvecklas och där hon bidrar till gruppen. Det här är så viktiga saker att människorna har skapat regler och lagar som reglerar våra sociala beteenden. Det här har vi gjort sedan mänsklighetens barndom som art.

Tabun mot kanibalism, mord, incest m m är så gamla att man kan anta att dessa beteenden redan tidigt hotade mänskligheten som grupp. Annars hade det inte varit nödvändigt att ha reglerna! Alla samanhang där man vill ett bra samarbete som människor mår bra i måste alltså ha regler som garantera en grundläggande trygghet,. Regler som alla är överens om och som hela tiden förnyas och som det är tillåtet att ifrågasätta och diskutera.

Om man av någon anledning känner sig obekväm i ett sammanhang är det viktigt att säga det. Troligt är att andra känner samma sak och det blir möjligt för gruppen att korrigera sig. Gruppens uppgift måste vara att stötta individen till att utvecklas till sin fulla potential. En grupp kan inte överleva utan kritiska medlemmar. När kritiska medlemmar tystas hamnar gruppen i en process där gruppen lägger sig strax under den sämst fungerande medlemmen men om det här var sant för aööa grupper skulle mänskligheten aldrig ha överlevt som art. Aldrig utvecklats. Människor som isolerar sig överlever inte psykologiskt eller fysiskt.